WP 2023 voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De NSAC is geen reisorganisatie en werkt met vrijwilligers. De NSAC organiseert cursussen en andere opleidingsactiviteiten.

Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen de cursist en de NSAC ontstaat wanneer de NSAC van de cursist binnen de inschrijvingstermijn een volledig ingevuld aanmeldingsformulier, de ondertekende algemene voorwaarden en de volledige aanbetaling binnen de daarvoor gestelde termijn heeft ontvangen.
 2. De inhoud van de overeenkomst wordt mede bepaald door in dat seizoen geldende gegevens in de publicaties van de NSAC. Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen op de de website, in folders of ander promotiemateriaal binden de NSAC niet.
 3. Deelname aan de NSAC-Wintercursussen geschiedt onder het voorbehoud van het voldoen aan de gestelde ingangseisen van de desbetreffende cursus.
 4. De NSAC behoudt zich het recht voor om in geval van overaanmelding cursisten te selecteren. Indien overgegaan wordt tot selectie, zullen de selectiecriteria aan de cursisten voorafgaand aan de selectie medegedeeld worden.

Betaling:

 1. De aanbetaling voor de cursus dient te worden voldaan binnen 5 werkdagen na ondertekening van de inschrijving.
 2. Het volledige cursusgeld dient te worden voldaan voor aanvang van het desbetreffende Winterprogramma-onderdeel.
 3. De in promotie genoemde cursusprijs is een benadering van de te maken kosten. Afhankelijk van de hoeveelheid cursisten en de beschikbaarheid van instructeurs, kan het zijn dat de cursisten een bedrag zullen moeten bijleggen of dat zij een bedrag overhouden. In alle gevallen wordt tekort of overschot binnen de cursisten van eenzelfde soort cursus verrekend.

Annulering door de deelnemer:

 1. Annulering kan uitsluitend schriftelijk doorgegeven worden, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt.
 2. Bij annulering worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • bij annulering tot sluitingsdatum inschrijvingen is kosteloos
 • bij annulering vanaf sluitingsdatum tot 56 dagen voor vertrek 50% van het cursusbedrag;
 • bij annulering van 56 tot 28 dagen voor vertrek 75% van het cursusbedrag;
 • bij annulering vanaf 28 dagen voor vertrek het volledige cursusbedrag.

Annulering en wijziging door de NSAC.

 1. In het geval het aantal cursisten na de sluitingsdatum kleiner is dan het minimum aantal cursisten zoals is vastgesteld op de begroting, kan de NSAC beslissen de cursus geen doorgang te laten vinden.
 2. Door omstandigheden als slecht weer, lawinegevaar, slechte condities en in gevallen van overmacht is het mogelijk dat een cursus wordt gewijzigd, afgelast of uitgesteld. Hierover beslist de leiding van het desbetreffende project of het NSAC DB.
 3. Indien een project wordt afgelast, hebben deelnemers recht op restitutie van dat deel van het door hun betaalde bedrag dat nog niet ten behoeve van het project is uitgegeven.

Verplichtingen van de cursist.

 1. De cursist dient lid te zijn van de NKBV wanneer hij of zij deelneemt aan het NSAC Winterprogramma.
 2. De cursist dient een adequate bergsportverzekering of een andere verzekering met bergsportdekking af te sluiten. Daarnaast wordt de cursist aangeraden zich in te dekken tegen alle mogelijke vormen van annulering door een annuleringsverzekering af te sluiten.
 3. De cursist is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de door de NSAC ingezette instructeurs en/of gidsen om zo een goede uitvoering van de overeenkomst te garanderen.
 4. De cursist is verplicht aan de NSAC alle relevante persoonlijke omstandigheden te melden die van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de cursus. Dit betreft met name relevante medische en conditionele bijzonderheden.
 5. De cursist dient zich zodanig te gedragen dat er geen hinder of last wordt veroorzaakt waardoor de uitvoering van de cursus in sterke mate wordt of kan worden bemoeilijkt. De cursist dient de veiligheid van zichzelf of anderen niet in gevaar te brengen door zijn gedrag of gebruik van verkeerd materiaal, of op onverantwoorde manier met natuur en het milieu om te gaan.

Rechten van de NSAC

 1. De NSAC, of de door de NSAC ingezette instructeur(s) of gids(en) heeft (hebben) het recht een cursist uit te sluiten van (verdere) deelname als de cursist de in artikel 5 genoemde verplichtingen niet nakomt of is gekomen. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de desbetreffende cursist.
 2. De NSAC behoudt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de cursus gemaakt zijn te gebruiken voor promotie doeleinden.

Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan NSAC-cursussen geschiedt op eigen risico. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is de NSAC niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of gevolgschade die de cursist lijdt als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens cursussen, tenzij en voor zover wettelijke uitsluiting daarbij niet geoorloofd is.
 2. De NSAC is niet aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door een doen of nalaten van de cursist zelf.
 3. De NSAC of SAC is slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een materieel gebrek in de door hem geboden faciliteiten indien dit gebrek aan hem kan worden toegerekend, tenzij dit gebrek niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 4. De deelnemers zijn volledig verantwoordelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de NSAC en SAC en/of de accommodatie waar zij verblijven.

De NSAC is niet aansprakelijk voor:

 1. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de cursist. Een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies.
 2. het zich bewust of onbewust laten indelen in een verkeerde cursuscategorie.
 3. het zich niet houden aan één of meer veiligheidsvoorschriften
 4. handelingen en invloeden van niet direct bij de overeenkomst betrokken derden.
 5. De cursist wordt geacht een passende reis-, ongevallen- en annuleringsverzekering af te sluiten. De NSAC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak bestaat of geacht moet worden te bestaan uit hoofde van de in de voorgaande zin genoemde verzekeringen.
 6. De NSAC aanvaardt tijdens de cursussen geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de cursist.
 7. Indien de NSAC toerekenbaar tekort schiet in het organiseren van een cursus dan bestaat aanspraak op restitutie van het cursusgeld.
 8. Alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden op voet van gelijkheid voor door de NSAC ingezette instructeurs.
 9. Indien zich tijdens een NSAC-cursus onverhoopt een omstandigheid voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van de NSAC dan zal die aansprakelijkheid beperkt blijven tot de verzekerde bedrag(en) waarop de aansprakelijkheidsverzekering van de NSAC aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de NSAC onder deze verzekering draagt.