Relevante informatie voor SACs

Subsidie interSACiale activiteiten

De NSAC biedt SAC’s de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor interSACiale activiteiten die zij organiseren. Hiervoor wordt ieder jaar een bedrag begroot. Er kan door de NSAC niet meer subsidie worden uitgekeerd dan voor het boekjaar is begroot. Dit betekent dat SAC’s wordt aangeraden deze subsidie tijdig aan te vragen.

Er zijn verschillende eisen waaraan de activiteit moet voldoen om aanspraak te kunnen maken op de subsidie, tenzij het UDB anders besluit:

  • De activiteit dient open te zijn voor alle SAC’s;
  • De promotie van de activiteit dient actief gericht te zijn op het InterSACiaal publiek en dient ruimschoots van tevoren opgestart te worden.
  • De organisatie van de activiteit dient, indien van toepassing, het aanbod van slaapplekken voor InterSACiale deelnemers te stimuleren.
  • De subsidieaanvraag dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de activiteit te zijn ingediend bij de quaestor.

De subsidieaanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Begroting van de activiteit en het bedrag waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Motivatie en onderbouwing van de activiteit.

Het uitvoerend dagelijks bestur beslist op basis van bovenstaande punten aangaande het al dan niet tokennen van de subsidie en de hoogte ervan en maakt deze beslissing binnen twee weken na de ontvangst bekend bij de SAC. De subsidie wordt pas overgemaakt na overdracht van de realisatie en goedkeuring van de afrekening van de activiteit. De NSAC zal enkel garant staan voor het bedrag dat van tevoren is toegezegd. Dit betekent dat de SAC niet meer ontvangt dan vooraf toegezegd aan de activiteit en dat de SAC geen winst maakt op de activiteit.

SAC map

Voor het uitwisselen van documenten en informatie heeft de NSAC een SAC map Google drive waarin informatie te vinden is voor SAC besturen. Hier staan onder anderen de Noodprocedure (lees deze zorgvuldig door) en het Huishoudelijk Reglement.
Neem contact op met de praeses of abactis mocht je toegang willen krijgen tot deze map.