Corona en het zomerprogramma 2021

For English, see below

Het zou kunnen dat er komende zomer nog maatregelen gelden tegen de verspreiding van het coronavirus.

Indien de maatregelen zo streng zijn dat het ZP van 2021 moet worden geannuleerd heeft de cursist recht op restitutie van dat deel van het door hun betaalde bedrag dat nog niet ten behoeve van het programma is uitgegeven (zie punt 3 algemene voorwaarden). 

De ZP commissie probeert zo goed mogelijke annuleringsafspraken te maken met gidsen, instructeurs en berghutten om ervoor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk geld terugkrijgt als het programma wordt afgeblazen. 

Het is niet toegestaan om deel te nemen aan een ZP cursus indien de cursist corona gerelateerde klachten heeft. Als een cursist bijvoorbeeld de dag voor de startdatum van de cursus klachten krijgt, kan de cursist niet mee.

Er is geld gereserveerd door de NSAC, hiermee ontvangen cursusdeelnemers financiële compensatie als zij vanwege corona last-minute niet naar het ZP kunnen komen. Om aanspraak te maken op het geld dat de NSAC heeft gereserveerd moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Door het naleven van de maatregelen omtrent corona die zijn opgelegd door de overheid kan je niet meer naar je cursus toe komen. Denk hierbij aan een verplichte quarantaine door contact met iemand die corona heeft gekregen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 voor de regels.
  • Mensen die aanspraak maken en aan de voorwaarden voldoen krijgen een deel van hun verschuldigde bedrag vergoed. Het beschikbare geld wordt door het Dagelijks Bestuur naar verhouding verdeeld onder de mensen die aanspraak maken.
  • Een bewijs moet aangeleverd worden dat je vanwege corona niet meer op reis kunt. Dit kan een positieve test zijn (of überhaupt een test, als je binnen twee dagen voor vertrek klachten krijgt), of in geval van een huisgenoot met klachten een geanonimiseerd testbewijs.
  • Belangrijk! Dit is geen potje dat als verzekering fungeert of uit liefdadigheid. Het doel is om de kans dat corona wordt meegenomen naar het programma te minimaliseren. De NSAC is eindverantwoordelijke voor het potje en behoudt zich het recht voor om het potje te beheren, al dan niet de compensatie toe te kennen. Hopelijk hebben jullie hier begrip voor.

Tenslotte is het strengste aangeraden om een flesje desinfectiemiddel mee te nemen, deze regelmatig te gebruiken en afstand te houden waar mogelijk.

— ENGLISH —

It could be the case that there will still be restrictions to prevent the spread of the coronavirus. 

If these restrictions are so strict that the 2021 summerprogram has to be cancelled, the participant will get the money back that they paid that hasn’t been spend on their course (see terms and conditions).

The summerprogram commission tries to arrange good cancellation regulations with guides, instructors and mountain huts to make sure that people get as much money back as possible if we need to cancel. 

It is not allowed to participate in a course if the participant has corona related symptomes. If a participant gets these symptoms e.g. the day before the start of the course, the participant is not allowed to join the course. The NSAC has come to an financial compensation for these participants. To claim the money that the NSAC has set aside, the following conditions must be met:

  • By complying with the measures regarding corona imposed by the government, you can no longer come to your course. Think of a mandatory quarantine through contact with someone who has received corona. See https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 for the rules.
  • People who make a claim and meet the conditions will be reimbursed part of their amount due. The available money is distributed proportionately by the Executive Committee among the claimants.
  • Proof must be submitted that you can no longer travel because of corona. This can be a positive test (or even a test, if you get complaints within two days before departure), or in the case of a housemate with complaints, an anonymous test certificate.
  • Important! This is not money meant as insurance or charity. The goal is to minimize the chance of corona being carried into the program. The NSAC is ultimately responsible for the distribution and reserves the right to manage it, whether or not to award the compensation. Hopefully you understand this.

Finally, it is strongly recommended to bring a bottle of disinfectant and to keep distance from other people when possible.